Privathedspolitik

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af NEM-Shopping ApS (samlet betegnet ”NEM-Shopping”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle kunder hos os.

1. It Sikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, indsætter eller samarbejdspartner hos NEM-Shopping, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

2. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikation, f.eks. et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

3. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af NEM-Shopping ApS virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kunde- og evt. transportør samt oplysninger vedrørende NEM-Shopping ApS rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at NEM-Shopping ApS vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kundeforhold.

4. Brug af dine personoplysninger

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser), eller nødvendigt i henhold til gældende lovgivning, som NEM-Shopping ApS er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden, eller hvor vi er pålagt forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, herunder men ikke begrænset til de til enhver tid gældende regler om hvidvask.

NEM-Shopping ApS bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer, så vi kan sikre, at dine personoplysninger er opdaterede.

5. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger

Transaktionsoplysninger i forbindelse med køb af effekter i vores shop gemmes i op til 6 år som følge af Bogføringsloven. Øvrige personoplysninger gemmes i overensstemmelse med de til formålet herfor gældende retningslinjer, hvorefter de slettes.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med NEM-Shopping, (2) hensynet til vores legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, og (3) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som NEM-Shopping er pålagt. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine persondata af hensyn til tredjemands legitime interesser, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

7. Deling af personoplysningerne

NEM-Shopping ApS kan videregive og/eller overlade dine personoplysninger til tredjepart i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning, f.eks. til brug for administration af vores IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso m.v.

Vi forsøger at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

8. Dataintegritet og -sikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige logning perioder. Det er NEM-Shopping politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

9. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende, herunder, men ikke begrænset til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som NEM-Shopping er i besiddelse af, samt til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne eller til at anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på email info@nem-box.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over NEM-Shopping behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. 1300 København K 
Email: dt@datatilsynet.dk